Jan Yoors, ‘Ruthy-Ann, Harlem’, 1962, L. Parker Stephenson Photographs