Jason Bailer Losh, ‘Bag, tube, ball’, 2015, Anat Ebgi