Jason Brooks, ‘Don’, 2017-2018, Marlborough London