Jason Chen, ‘The Storyteller’, 2017, Paradigm Gallery + Studio