Jason Shawn Alexander, ‘Glorious Poison’, 2016, 101/EXHIBIT