Jasper Johns, ‘Untitled (from the Harvey Gantt Portfolio)’, 1990, Wright