Jayson Musson, ‘Expectant Reaction to Abnormal Phenomenon’, 2015, Fleisher/Ollman