Jeffrey Cheung, ‘For Ara II’, 2016, Hashimoto Contemporary
Jeffrey Cheung, ‘For Ara II’, 2016, Hashimoto Contemporary
Jeffrey Cheung, ‘For Ara II’, 2016, Hashimoto Contemporary