Jennifer Greenburg, ‘I’ve always preferred my own birthday’, 2015, KLOMPCHING GALLERY