Jessica Eaton, ‘Lyubov 01 (Lyubov Popova, Painterly Architectonic, 1918)’, 2016, Galerie Antoine Ertaskiran