Ji Wenyu & Zhu Weibing, ‘Climb up, Walk Steadily’, 2011, ShanghART

2 pieces

About Ji Wenyu & Zhu Weibing