Ji Zhou, ‘Dust 7/20’, 2012, Tang Contemporary Art

About Ji Zhou