Ji Zhou, ‘Dust No. 6’, 2011, Tang Contemporary Art