Ji Zhou, ‘Dust No. 6’, 2011, Tang Contemporary Art

40,000 RMB for editions 1-3 of 8; 45,000 RMB for editions 4-6 of 8; 55,000 RMB for editions 7-8 of 8

About Ji Zhou