Jian Ce, ‘Indian Dwarf’, 2016, White Space Beijing