Jiang Pengyi, ‘Duty No.2 义务 No.2’, 2015, ShanghART