Jiang Pengyi, ‘Inconsolable Memories No.14 平复贴 No.14’, 2015, ShanghART