Jiang Shuo, ‘猫峰会; Cat Meeting’, 2015, Linda Gallery