Jiang Shuo, ‘气泡里的福娃;Lucky Kid in Bubble’, 2013, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘气泡里的福娃;Lucky Kid in Bubble’, 2013, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘气泡里的福娃;Lucky Kid in Bubble’, 2013, Linda Gallery

About Jiang Shuo