Jiang Shuo, ‘蛇; Snake’, 2002-2003, Linda Gallery

About Jiang Shuo