Jiang Shuo, ‘舞蹈; Dancing’, 2010, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘舞蹈; Dancing’, 2010, Linda Gallery