Jiang Shuo, ‘协管 2; Co-Guard 2’, 2011, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘协管 2; Co-Guard 2’, 2011, Linda Gallery
Jiang Shuo, ‘协管 2; Co-Guard 2’, 2011, Linda Gallery