Jimmy Nelson, ‘Nyerere, Loingu, Samburu, Kenya’, 2010, Opiom Gallery