Jimmy Nelson, ‘XV 80F  Goroka, Eastern Highlands Papua New Guinea - Goroka, Papua New Guinea ’, 2010, WILLAS Contemporary