Jin Feng, ‘Socialist Leaders’, 2013, Tianrenheyi Art Center

About Jin Feng

Chinese, b. 1962, Shanghai, China, based in Changzhou, China