Jin Jie, ‘Brilliant Green’, 2016, Ipreciation

About Jin Jie

Chinese, b. 1965, Jiangsu, China, based in China