João Penalva, ‘Michio Harada, Kokusho-ji Temple, Sataima-ken no.6, 1966’, 2015, Simon Lee Gallery