Joe Bradley, ‘Muggles #3’, 2013, Aïshti Foundation