John Baldessari, ‘Stonehenge (With Two Persons) Green’, 2005, Mixografia