Joji Nakamura, ‘Butt’, 2015, CLEAR GALLERY TOKYO
Joji Nakamura, ‘Butt’, 2015, CLEAR GALLERY TOKYO
Joji Nakamura, ‘Butt’, 2015, CLEAR GALLERY TOKYO

About Joji Nakamura

Japanese, b. 1974, Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan, based in Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan