Joji Nakamura, ‘Butt’, 2015, CLEAR EDITION & GALLERY
Joji Nakamura, ‘Butt’, 2015, CLEAR EDITION & GALLERY
Joji Nakamura, ‘Butt’, 2015, CLEAR EDITION & GALLERY

About Joji Nakamura

Japanese, b. 1974, Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan, based in Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan