Joji Nakamura, ‘Curtain’, 2015, CLEAR GALLERY TOKYO

About Joji Nakamura

Japanese, b. 1974, Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan, based in Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan