Jonas Gasiūnas, ‘„She Wasn‘t, She Isn‘t, But She‘s Waiting For You“’, 2014, Meno parkas