Jonathan Meese, ‘Alles verschwand an der HAIHAUT...’, 2006, Contemporary Fine Arts