Jordan Sweke, ‘Fragmentary Void No. 14’, 2017, Salon Ninety One