Jose Luis Fariñas, ‘The War's Imprecisions’, 2012, MIYAKO YOSHINAGA