Joyce J. Scott, ‘Oro Obama’, 2012, Goya Contemporary/Goya-Girl Press