JP Neang, ‘Kazahana: Usagi & Kitsune’, 2017, KP Projects