Judith Goldsmith, ‘Circo I’, 2016, Rosenthal Fine Art