Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner
Julia Margaret Cameron, ‘James Thomas Fields’, 1869, Skinner