Justine Kurland, ‘Jungle Gym’, 2001, Wada Garou Tokyo