Kai Carpenter, ‘Argus & Io’, 2018, Helikon Gallery & Studios