Kaikai Kiki, ‘2M Flower Cushion’, 2005, Japigozzi Collection

About Kaikai Kiki

Founded 2001, based in Tokyo and Long Island City, New York