Karen Miranda-Rivadeneira, ‘Hand and Rock’, 2017, MIYAKO YOSHINAGA