Karen Miranda-Rivadeneira, ‘Mama Carnival’, 2016, MIYAKO YOSHINAGA