Karen Miranda-Rivadeneira, ‘Mountain Jaguar’, 2015, MIYAKO YOSHINAGA