Karen Miranda-Rivadeneira, ‘On the way to Sangay’, 2017, MIYAKO YOSHINAGA