Karen Miranda-Rivadeneira, ‘Portrait of the Couple’, 2016, MIYAKO YOSHINAGA