Karen Miranda-Rivadeneira, ‘The Dancer’, 2015, MIYAKO YOSHINAGA