Karen Miranda-Rivadeneira, ‘The Spring Time’, 2017, MIYAKO YOSHINAGA