Karen Miranda-Rivadeneira, ‘Yachaj contemplating the river’, 2017, MIYAKO YOSHINAGA