Karim Rashid, ‘Eksplosion #1’, 2012, Sandra Gering Inc